Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Pabianice w liczbach

Geoportal Pabianice

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Pabianice

Pabianice, miasto w województwie łódzkim, powiat pabianicki.

Powierzchnia miasta Pabianice wynosi 33 km2, zajmuje 2269 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Pabianice zamieszkuje 63 945 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 61 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Pabianice wynosi 1 938, jest 43 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Pabianice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Pabianice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Pabianice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Pabianice: 332269
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Pabianicach: 6,2196
Lesistość w % w Pabianicach: 8,42061
Ludność na 1 km2 w Pabianicach: 1 93843
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Pabianicach: -12,52230
Liczba ludności ogółem w Pabianicach: 63 94561
Stopa bezrobocia 2019r. w Pabianicach: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Pabianicach: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Pabianicach: 8,52-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Pabianicach: 78,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Pabianicach: 113420
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Pabianicach: 8,0237
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Pabianicach: 84,6-
Szkoły podstawowe ogółem w Pabianicach: 1495
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Pabianicach: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Pabianicach: 1 050,5147
Przedszkola bez specjalnych w Pabianicach: 2175
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Pabianicach: 490,149
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Pabianicach: 56,52464
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Pabianicach: 0,92127
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Pabianicach: 641378
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Pabianicach: 4 028-
Ceny mieszkań ogółem w Pabianicach: 4 249-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Pabianicach: 4 574-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Pabianicach: 89,11422
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Pabianicach: 74,4445
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Pabianicach: 89,1640
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Pabianicach: 74,4601
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Pabianicach: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Pabianicach: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Pabianice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Pabianice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Pabianice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.